Historie

Gebaseerd op de grote zorg over de sterk haperende ontwikkelingen in Hapert kwam, op initiatief van Antoon Poppeliers, op 26 augustus 2008 voor het eerst een 17-tal mensen uit Hapert bij elkaar om te bezien hoe dit te doorbreken. Daartoe werd door deze groep de klankbordgroep van het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert opgericht. Vrijwel alle grote verenigingen, stichtingen en belangengroeperingen van Hapert zijn in de klankbordgroep vertegenwoordigd waardoor een breed draagvlak werd gecreëerd binnen de Hapertse samenleving.

Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) is met het gemeentebestuur van Bladel in contact getreden teneinde de ontwikkelingen, die de gemeente voorziet voor de kern Hapert, beter en vroegtijdig af te stemmen, draagvlak in de Hapertse samenleving te creëren en daarmee de realisatie te bespoedigen. De gemeente Bladel heeft in navolging daarvan het GBOH formeel erkend als gesprekspartner voor de ontwikkelingen in Hapert waardoor het GBOH de mogelijkheid heeft om tijdens de periode van ontwikkeling bij herhaling invloed uit te oefenen op de plannen.

Het, uit de leden van de klankbordgroep gevormde, GBOH-bestuur bestaat uit vijf personen. Het bestuur komt maandelijks bijeen om ontwikkelingen te volgen en actualiteiten te bespreken. De klankbordgroep komt vier keer per jaar in een besloten bijeenkomst bij elkaar om in breder verband enerzijds de voortgang van de ontwikkelingen in Hapert te bespreken en anderzijds om datgene wat er actueel leeft in de Hapertse samenleving met elkaar te delen en zo nodig activiteiten daarvoor te initiëren. Daarnaast organiseert het GBOH één keer per kwartaal een openbare klankbordgroep bijeenkomst waarbij iedereen van harte welkom is en waarbij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel doorgaans voltallig aanwezig is. In samenspraak met het college wordt een agenda opgesteld van actualiteiten en ontwikkelingen die door de leden van het college worden toegelicht en waarbij aan de aanwezigen ruimschoots de mogelijkheid wordt geboden om daarover vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Ook aan sociaalmaatschappelijke instanties wordt tijdens deze avond de gelegenheid geboden om hun activiteiten of ontwikkelingen nader aan de Hapertse gemeenschap te komen toelichten.

Door het GBOH werd in 2008 de toekomstvisie “”Hapert Toekomstbestendig?!” opgesteld. Daarvoor bestonden een drietal redenen:

 1. Samenstelling van een richtinggevend document voor haar werkzaamheden ten behoeve van de leefbaarheid van het dorp Hapert;
 2. Als dorpsgemeenschap Hapert een doordachte en breed gedragen bijdrage leveren aan de totstandkoming van de toentertijd in ontwikkeling zijnde Toekomstvisie “Leven in Bladel” van de gemeente Bladel;
 3. Samenstelling van een ‘wensenlijst Hapert’ voor de aan de raadsverkiezingen van 2010 deelnemende politieke partijen.

Gedurende het voorbije decennium is, op basis van deze toekomstvisie en in constructieve samenwerking met de gemeente Bladel, veel bereikt. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Een aanzienlijke inhaalslag in adequate huisvestingsmogelijkheden
 • De gewenste herinrichting van het centrumgebied
 • Diverse noodzakelijke verkeersverbeteringen
 • De totstandkoming van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA).

In 2018 heeft het GBOH haar toekomstvisie geactualiseerd middels de samenstelling van de toekomstvisie “Hapert, aantrekkelijk en vitaal 2030”. Deze toekomstvisie werd aan alle politieke partijen van de gemeente Bladel aangeboden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de daartoe samen te stellen partijprogramma’s en coalitieprogramma 2018-2022. De speerpunten daarin zijn:

 • Voorzien in de behoefte aan huisvestingsmogelijkheden
 • Functioneel versterken van het centrumgebied
 • Bevordering van de verkeersveiligheid
 • Behoud en versterken van de zorgverlening
 • Behoud van natuur en groen en het bevorderen van de toegankelijkheid daarvan
 • Behoud van sportvoorzieningen en het bevorderen van cultuuruitingen
 • Zorg voor het buitengebied i.c. de agrarische sector en het buurtschap Dalem

Het GBOH is in navolging daarvan door de gemeente Bladel in 2019 gevraagd om bouwstenen aan te leveren voor een nieuw samen te stellen Omgevingsvisie Hapert 2040.

Deze nieuwe gebiedsvisie (met inbegrip van buurtschap Dalem) geldt, als onderdeel van de Omgevingsvisie voor de gemeente Bladel, voor de komende 20 jaar. Door het GBOH werd hiervoor een intensief participatieproces opgestart. Middels verschillende processtappen werd input opgehaald voor de gebiedsvisie, op een wijze waarmee een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van alle inwoners werd bereikt. Aan de hand van de volgende vijf thema’s, gebaseerd op de eerdere dorpsvisies van Hapert, werd input verzameld: 

– Wonen in Hapert en Dalem 
– Functionele versterking centrumgebied van Hapert 
– Duurzaam en groen Hapert 
-Veilig en bereikbaar Hapert 
– Zorg en Welzijn in Hapert 

Met deze input kon het GBOH bouwstenen ontwikkelen voor de nieuwe gebiedsvisie. Deze “Gebiedsvisie kern Hapert 2040” werd officieel overhandigd aan Gemeente Bladel tijdens de Openbare Klankbordgroep bijeenkomst op 18 december 2019.