Update GBOH | Verslag 07-04-2021

shallow focus photography of cafe late 982612

Beste dorpsgenoten,

De Corona-besmettingen en de daaraan gekoppelde maatregelen en beperkingen hebben al meer dan een jaar, en helaas nog steeds, een enorme impact op onze samenleving. De sociale contacten zijn daardoor tot een minimum beperkt en worden thans mondjesmaat weer meer mogelijk. Hierdoor dateert ook de laatste openbare klankbordgroep bijeenkomst al van 1 juli 2020. Wij betreuren dat zeer want daardoor ontbreekt in belangrijke mate de gelegenheid om de inwoners van Hapert fysiek te informeren en met hen van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in Hapert en de aandachtspunten te vernemen die de inwoners bezighoudt. Binding en contact met de Hapertse samenleving is voor ons van essentieel belang om als GBOH goed te kunnen functioneren en de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te kunnen behartigen. 

Echter, de ontwikkelingen staan niet stil! Als GBOH zijn wij met regelmaat hierover met het college van B&W en het ambtelijk apparaat in overleg. Actuele onderwerpen zijn:

  • De totstandkoming van een nieuwe stedenbouwkundige visie voor Hapert, waaronder de invulling van de vrijkomende locaties van den Tref en het Palet.
  • De voortgang van de realisatie van de nieuwe MFA.
  • De mogelijke realisatie van een Eco-zone nabij Dalem.
  • De herinrichting van de Oude Provincialeweg alsmede de N284.
  • De ontwikkelingen op het Kempisch Bedrijvenpark
  • De potentiële nieuwbouw ontwikkelingen in Hapert.

Een verslag van ons laatste overleg met de gemeente over deze onderwerpen is hieronder te raadplegen.

Op 8 juli wordt de nieuwe stedenbouwkundige visie voor Hapert in de gemeenteraad behandeld. In overleg met het college willen we bezien of het mogelijk is om zo snel mogelijk daarna in juli nog een fysieke openbare klankbordgroep bijeenkomst te agenderen om de inwoners van Hapert daarover, evenals over andere actuele ontwikkelingen, nader te informeren. Jullie horen van ons!

Bestuur Georganiseerd BurgerOverleg Hapert

Verslag GBOH | 07-04-2021

Plaats een reactie