GBOH

De gemeente Bladel hanteert al vele jaren het principe van interactief besturen. Dat houdt kort gezegd in om groepen mensen die hetzelfde belang hebben bij elkaar te roepen en zo inwoners te betrekken bij het nemen van besluiten. De kleinste kernen Netersel, Casteren en Hoogeloon kennen daartoe al tientallen jaren elk een dorpsraad. Gemeentelijke pogingen lukten niet om burgerparticipatie zo ook tot stand te brengen voor de grootste dorpen Hapert en Bladel. Dat duurde tot medio 2008 toen een particuliere initiatief wel succesvol bleek om in Hapert tot een georganiseerd samengestelde dorpsraad te komen. De eerste oriënterende bijeenkomst op 26 augustus 2008 leverde de daadwerkelijke oprichting op van het Georganiseerd BurgerOverleg Hapert (GBOH).

Het gemeentebestuur van Bladel heeft die oprichting direct positief ontvangen en het heeft de doelstellingen van het GBOH van meet af aan ondersteund:

· Spreekbuis van/voor de dorpsgemeenschap Hapert
· Intermediair voor de gemeente
· Invloed aanwenden op het juiste moment
· Broedplaats nieuwe ideeën en initiatieven
· Bevorderen gemeenschapszin

Het GBOH zet zich in voor een leefbaar dorp met voldoende voorzieningen voor haar inwoners op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, infrastructuur, dienstverlening, veiligheid, verenigingsleven en ontspanningsmogelijkheden.
De visie daarbij is dat het GBOH niet wil afwachten maar in een vroegtijdige fase wil meedenken. Zij wil een volwaardige overlegpartner zijn, en op basis van argumenten gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en communiceren met het gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie. Het GBOH beperkt zich tot het behartigen van algemene belangen.

Sinds haar oprichting bestaat het GBOH uit een selectie van groeperingen uit de dorpsgemeenschap Hapert. Vertegenwoordigers van culturele- en sportverenigingen, uit het onderwijs, de gezondheidszorg, winkeliers en industriële ondernemers, het platform voor gehandicapten, ouderen- en jeugdorganisaties enz. zijn op persoonlijke titel uitgenodigd in het overlegplatform plaats te nemen. Bij het maken van plannen nemen zij contact op met hun achterban. Samen vormen zij de GBOH Klankbordgroep, bestaande uit ongeveer 25 personen.
Voor de coördinatie en behandeling van de operationele zaken afkomstig uit de klankbordgroep is het GBOH bestuur samengesteld.