Werkgroepen

Voor het samenstellen van haar toekomstvisies werden door het GBOH in de voorbije jaren themagerichte werkgroepen ingezet. Voor de vervolgacties voortvloeiende uit de in december 2019 aangeboden “Gebiedsvisie kern Hapert 2040” is het GBOH echter voornemens om hiertoe projectgroepen samen te stellen.

Deze werkgroepen hebben in principe een tijdelijk karakter. Dat sluit beter aan bij de wisselende actualiteiten en de mogelijkheden qua tijdsbesteding van de gewenste deelnemers. Meest concreet daarbij is een projectgroep Wonen, die de mogelijkheden gaat onderzoeken van de realisatie van een Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO) project in Hapert.